MISA SME.NET - Khóa 7: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ tài sản cố định

MISA ACADEMY
0 đánh giá 560 học viên

Bạn sẽ học được gì

Học viên có thể thao tác thành thạo các nghiệp vụ chi tiết của phân hệ TSCĐ trên phần mềm MISA SME.NET, liên quan đến:

 • Ghi tăng TSCĐ: nhận vốn góp, nhận biếu tặng, thuê tài chính,...
 • Ghi giảm TSCĐ: Đầu tư, góp vốn, thanh lý, nhượng bán, chuyển sang CCDC,...
 • Điều chuyển TSCĐ giữa các bộ phận
 • Đánh giá lại TSCĐ
 • Khấu hao TSCĐ
 • Kiểm kê TSCĐ

Giới thiệu khóa học

Phần mềm kế toán MISA SME.NET cung cấp mọi góc nhìn về tài chính cho doanh nghiệp. Là một phần mềm kế toán đơn giản, đầy đủ tính năng, thông minh, tiện lợi. Mọi công tác trong kế toán đều được thực hiện nhanh – chuẩn – an toàn nhờ tính năng liên thông với các hệ thống khác nhau. Chủ doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình tài chính mọi lúc mọi nơi giúp nâng cao năng suất và quản trị tài chính tức thời

Khóa học Hướng dẫn thao tác chi tiết cácnghiệp vụ phân hệ TSCĐ trên phần mềm MISA SME giúp 

 • Kế toán quản lý danh sách các TSCĐ được đưa vào sử dụng tại các phòng ban: TSCĐ nào mới được ghi tăng trong kỳ, mới được ghi giảm trong kỳ, chưa được tính khấu hao hết, đã khấu hao xong hoặc TSCĐ nào có sự điều chỉnh trong kỳ…
 • Kế toán quản lý danh sách các TSCĐ được đưa vào sử dụng tại các phòng ban: TSCĐ nào mới được ghi tăng trong kỳ, mới được ghi giảm trong kỳ, chưa được tính khấu hao hết, đã khấu hao xong hoặc TSCĐ nào có sự điều chỉnh trong kỳ…

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu phân hệ TSCĐ 01:52
 • Bài 1: Mua mới TSCĐ 07:41
 • Bài 2: TSCĐ đầu tư XDCB hoàn thành đưa vào sử dụng 6:38
 • Bài 3: Xuất kho thành phẩm, hàng hóa làm TSCĐ 9:27
 • Bài 4: Nhận góp vốn bằng TSCĐ 7:40
 • Bài 5: Nhận tài trợ, biếu, tặng TSCĐ đưa vào sử dụng ngay cho sản xuất kinh doanh 7:41
 • Bài 6: Tăng TSCĐ thuê tài chính 7:22
 • Bài 7: Chuyển TSCĐ thuê tài chính thành TSCĐ hữu hình 1:51
 • Bài 8: Tăng TSCĐ do trao đổi 06:10
 • Bài 9: Mang TSCĐ đi đầu tư dài hạn 01:54
 • Bài 1: Thanh lý, nhượng bán TSCĐ 3:55
 • Bài 2: Mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết 6:09
 • Bài 3: Mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty con 3:14
 • Bài 4: Chuyển TSCĐ thành CCDC 3:58
 • Bài 1: Đánh giá lại TSCĐ 3:23
 • Bài 2: Điều chuyển TSCĐ giữa các bộ phận 1:52
 • Bài 3: Khấu hao TSCĐ 02:15
 • Bài 1: Kiểm kê TSCĐ 3:45
 • Bài 2: Báo cáo, đối chiếu TSCĐ 06:48

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2721 học viên 71 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA SME.NET - Khóa 16: Hướng dẫn sử dụng nâng cao các nghiệp vụ trong phân hệ ngân sách
MISA ACADEMY
(0) 552 học viên 009
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 13: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ tổng hợp
ACADEMY MISA
(0) 561 học viên 009
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 15: Hướng dẫn sử dụng nâng cao các nghiệp vụ trong phân hệ khế ước vay
MISA ACADEMY
(0) 549 học viên 009
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 5: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ ngân hàng
MISA ACADEMY
(0) 566 học viên 009
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 12: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ hợp đồng
ACADEMY MISA
(0) 552 học viên 009
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 1 giờ 33 phút
Giáo trình: 19 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC