Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Mua hàng_AMIS Kế toán_V1

Học viên có thể thao tác thành thạo các nghiệp vụ chi tiết của phân hệ Mua hàng trên phần mềm, liên quan đến:

 • Mua hàng theo: đơn mua hàng, lệnh sản xuất, mua hàng trong nước qua và không qua kho, mua dịch vụ,...
 • Giảm giá hàng mua
 • Trả lại hàng mua
MISA
0 đánh giá 1 học viên

Bạn sẽ học được gì

Khóa học hướng dẫn thao tác chi tiết các nghiệp vụ phân hệ Mua hàng trên phần mềm AMIS Kế toán_Version 1

Giới thiệu khóa học

Khóa học hướng dẫn thao tác chi tiết các nghiệp vụ phân hệ Mua hàng trên phần mềm MISA SME

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Mua hàng trong nước về nhập kho
 • Bài 2: Mua hàng trong nước không qua kho
 • Bài 3: Mua hàng nhập khẩu không qua kho
 • Bài 1: Hóa đơn mua hàng và hóa đơn chi phí mua hàng về cùng lúc
 • Bài 2: Hóa đơn mua hàng về trước hóa đơn chi phí mua hàng
 • Bài 3: Hóa đơn chi phí mua hàng về trước hóa đơn mua hàng
 • Bài 1: Chiết khấu thương mại giảm trừ ngay trên hóa đơn mỗi lần mua hàng
 • Bài 2: Chiết khấu thương mại giảm trừ trên hóa đơn lần cuối cùng và hàng hóa mua về vẫn còn tồn trong kho
 • Bài 1: Hàng về trước hóa đơn về sau
 • Bài 2: Hóa đơn về trước hàng về sau
 • Bài 3: Mua hàng tại đơn vị giao uỷ thác nhập khẩu
 • Bài 4: Mua hàng tại đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu
 • Bài 5: Trả lại hàng đã mua về nhập kho
 • Bài 6: Trả lại hàng đã mua không qua kho
 • Bài 7: Giảm giá hàng đã mua về nhập kho
 • Bài 8: Giảm giá hàng mua không qua kho
 • Bài 1: Trường hợp dịch vụ phát sinh là chi phí mua hàng cần phân bổ vào giá trị hàng mua về
 • Bài 2: Trường hợp dịch vụ phát sinh không phải là chi phí mua hàng

Thông tin giảng viên

MISA
180 học viên 92 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Bán hàng_AMIS Kế toán_V1
MISA
(0) 1 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 200)_AMIS Kế toán_V1
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 133)_AMIS Kế toán_V1
MISA
(0) 7 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Tổng hợp_AMIS Kế toán_V1
MISA
(0) 6 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Thuế_AMIS Kế toán_V1
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng:
Giáo trình: 18 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC