Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 133)_AMIS Kế toán_V1

Khóa học Hướng dẫn thao tác chi tiết các nghiệp vụ phân hệ giá thành trên phần mềm AMIS Kế toán

MISA
0 đánh giá 8 học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách thao tác chi tiết các nghiệp vụ phân hệ giá thành trên phần mềm AMIS Kế toán.

Giới thiệu khóa học

Khóa học Hướng dẫn thao tác chi tiết các nghiệp vụ phân hệ giá thành trên phần mềm AMIS Kế toán

Nội dung khóa học

 • Bước 1: Khai báo nguyên vật liệu sản xuất và thành phẩm
 • Bước 2: Khai báo đối tượng tập hợp chi phí
 • Bước 3: Xuất kho nguyên vật liệu sản xuất
 • Bước 4: Hạch toán các chi phí phát sinh
 • Bước 5: Nhập kho thành phẩm sản xuất
 • Bước 6: Xác định kỳ tính giá thành
 • Bước 7: Tính giá thành thành phẩm
 • Bước 1: Khai báo nguyên vật liệu sản xuất và thành phẩm
 • Bước 2: Khai báo đối tượng tập hợp chi phí
 • Bước 3: Xuất kho nguyên vật liệu sản xuất
 • Bước 4: Hạch toán các chi phí phát sinh
 • Bước 5: Nhập kho thành phẩm sản xuất
 • Bước 6: Xác định kỳ tính giá thành
 • Bước 7: Khai báo định mức giá thành thành phẩm
 • Bước 8: Tính giá thành thành phẩm
 • Bước 1: Khai báo nguyên vật liệu
 • Bước 2: Khai báo công trình/hạng mục công trình
 • Bước 3: Xuất kho nguyên vật liệu
 • Bước 4: Hạch toán các chi phí phát sinh
 • Bước 5: Xác định kỳ tính giá thành
 • Bước 6: Phân bổ chi phí chung
 • Bước 7: Nghiệm thu công trình
 • Bước 1: Khai báo nguyên vật liệu sản xuất và thành phẩm
 • Bước 2: Khai báo đơn đặt hàng được sử dụng để tập hợp chi phí khi tính giá thành
 • Bước 3: Xuất kho nguyên vật liệu sản xuất
 • Bước 4: Hạch toán các chi phí phát sinh
 • Bước 5: Xác định kỳ tính giá thành
 • Bước 6: Phân bổ chi phí chung
 • Bước 7: Nghiệm thu đơn hàng
 • Bước 1: Khai báo nguyên vật liệu sản xuất và thành phẩm
 • Bước 2: Khai báo hợp đồng bán được sử dụng để tập hợp chi phí khi tính giá thành
 • Bước 3: Xuất kho nguyên vật liệu sản xuất
 • Bước 4: Hạch toán các chi phí phát sinh
 • Bước 5: Xác định kỳ tính giá thành
 • Bước 6: Phân bổ chi phí chung
 • Bước 7: Nghiệm thu hợp đồng

Thông tin giảng viên

MISA
180 học viên 92 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Bán hàng_AMIS Kế toán_V1
MISA
(0) 1 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Mua hàng_AMIS Kế toán_V1
MISA
(0) 1 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 200)_AMIS Kế toán_V1
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Tổng hợp_AMIS Kế toán_V1
MISA
(0) 6 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Thuế_AMIS Kế toán_V1
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng:
Giáo trình: 36 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC