AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 200)

MISA ACADEMY
0 Đánh giá 1 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Khóa học Hướng dẫn thao tác chi tiết các nghiệp vụ phân hệ giá thành (theo thông tư 200) trên phần mềm AMIS Kế toán

Giới thiệu khóa học

Khóa học Hướng dẫn thao tác chi tiết các nghiệp vụ phân hệ giá thành (theo thông tư 200)  trên phần mềm AMIS Kế toán

Nội dung khóa học

 • Bước 1: Khai báo nguyên vật liệu sản xuất và thành phẩm Học thử 0:43
 • Bước 2: Khai báo đối tượng tập hợp chi phí Học thử 0:35
 • Bước 3: Xuất kho nguyên vật liệu sản xuất Học thử 1:25
 • Bước 4: Hạch toán các chi phí phát sinh Học thử 0:31
 • Bước 5: Nhập kho thành phẩm sản xuất Học thử 1:06
 • Bước 6: Xác định kỳ tính giá thành Học thử 0:49
 • Bước 7: Tính giá thành thành phẩm Học thử 4:10
 • Bước 8: Kết chuyển chi phí Học thử 0:40
 • Bước 1: Khai báo nguyên vật liệu sản xuất và thành phẩm Học thử 0:43
 • Bước 2: Khai báo đối tượng tập hợp chi phí Học thử 0:36
 • Bước 3: Xuất kho nguyên vật liệu sản xuất Học thử 1:27
 • Bước 4: Hạch toán các chi phí phát sinh Học thử 0:31
 • Bước 5: Nhập kho thành phẩm sản xuất Học thử 1:03
 • Bước 6: Xác định kỳ tính giá thành Học thử 0:48
 • Bước 7: Khai báo định mức giá thành thành phẩm Học thử 0:28
 • Bước 8: Tính giá thành thành phẩm Học thử 4:56
 • Bước 9: Kết chuyển chi phí Học thử 0:38
 • Bước 1: Khai báo nguyên vật liệu Học thử 0:25
 • Bước 2: Khai báo công trình/hạng mục công trình Học thử 1:04
 • Bước 3: Xuất kho nguyên vật liệu Học thử 0:37
 • Bước 4: Hạch toán các chi phí phát sinh Học thử 0:28
 • Bước 5: Xác định kỳ tính giá thành Học thử 0:46
 • Bước 6: Phân bổ chi phí chung Học thử 1:39
 • Bước 7: Kết chuyển chi phí Học thử 0:36
 • Bước 8: Nghiệm thu công trình Học thử 1:26
 • Bước 1: Khai báo nguyên vật liệu sản xuất và thành phẩm Học thử 0:41
 • Bước 2: Khai báo đơn đặt hàng được sử dụng để tập hợp chi phí khi tính giá thành Học thử 0:52
 • Bước 3: Xuất kho nguyên vật liệu sản xuất Học thử 1:26
 • Bước 4: Hạch toán các chi phí phát sinh Học thử 0:28
 • Bước 5: Xác định kỳ tính giá thành Học thử 0:47
 • Bước 6: Phân bổ chi phí chung Học thử 1:22
 • Bước 7: Kết chuyển chi phí Học thử 0:35
 • Bước 8: Nghiệm thu đơn hàng Học thử 0:45
 • Bước 1: Khai báo nguyên vật liệu sản xuất và thành phẩm Học thử 0:44
 • Bước 2: Khai báo hợp đồng bán được sử dụng để tập hợp chi phí khi tính giá thành Học thử 2:09
 • Bước 3: Xuất kho nguyên vật liệu sản xuất Học thử 1:26
 • Bước 4: Hạch toán các chi phí phát sinh Học thử 0:29
 • Bước 5: Xác định kỳ tính giá thành Học thử 0:47
 • Bước 6: Phân bổ chi phí chung Học thử 1:25
 • Bước 7: Kết chuyển chi phí Học thử 0:35
 • Bước 8: Nghiệm thu hợp đồng Học thử 0:47

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
1148 Học viên 79 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 133)
MISA ACADEMY
(0) 3 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Kho
MISA ACADEMY
(0) 1 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Tài sản cố định
ACADEMY MISA
(0) 2 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Bán hàng
MISA ACADEMY
(0) 3 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Tiền mặt
ACADEMY MISA
(0) 1 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 43 phút
Giáo trình: 41 Bài học
Giới hạn thời gian học: 1 tháng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC