Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Tài sản cố định_AMIS Kế toán_V1

Khóa học Hướng dẫn thao tác chi tiết các nghiệp vụ phân hệ Công cụ dụng cụ trên phần mềm AMIS Kế toán

MISA
0 đánh giá 4 học viên

Bạn sẽ học được gì

Học viên có thể thao tác thành thạo các nghiệp vụ chi tiết của phân hệ Tài sản cố định trên phần mềm AMIS Kế toán, liên quan đến:

 • Tăng TSCD
 • Giảm TSCĐ
 • Đánh giá lại TSCĐ
 • Điều chuyển TSCĐ giữa các bộ phận
 • Khấu hao TSCĐ
 • Kiểm kê TSCĐ

Giới thiệu khóa học

Học viên có thể thao tác thành thạo các nghiệp vụ chi tiết của phân hệ Tài sản cố định trên phần mềm AMIS Kế toán, liên quan đến:

 • Tăng công cụ dụng cụ
 • Giảm công cụ dụng cụ
 • Điều chỉnh CCDC
 • Điều chuyển CCDC
 • Kiểm kê CCDC
 • Chi phí trả trước, phân bổ chi phí trả trước

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Mua mới TSCĐ
 • Bài 2: Tài sản tăng từ xây dựng cơ bản hoàn thành
 • Bài 3: Chuyển tài sản thuê tài chính thành tài sản của đơn vị
 • Bài 4: Xuất kho thành phẩm, hàng hoá làm TSCĐ
 • Bài 5: Nhận tài sản từ cấp trên điều chuyển, từ góp vốn, từ cho, biếu, tặng
 • Bài 6: Nhận TSCĐ thuê tài chính
 • Bài 7: Tăng do trao đổi TSCĐ
 • Bài 1: Thanh lý, nhượng bán TSCĐ
 • Bài 2: Mang đi đầu tư, góp vốn
 • Bài 3: Chuyển thành CCDC
 • Bài 1: Đánh giá lại TSCĐ
 • Bài 1: Điều chuyển CCDC giữa các bộ phận
 • Bài 1: Khấu hao TSCĐ
 • Bài 1: Kiểm kê TSCĐ

Thông tin giảng viên

MISA
180 học viên 92 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Bán hàng_AMIS Kế toán_V1
MISA
(0) 1 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Mua hàng_AMIS Kế toán_V1
MISA
(0) 1 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 200)_AMIS Kế toán_V1
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 133)_AMIS Kế toán_V1
MISA
(0) 7 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Tổng hợp_AMIS Kế toán_V1
MISA
(0) 6 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng:
Giáo trình: 14 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC