AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Tài sản cố định

ACADEMY MISA
0 Đánh giá 3 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Học viên có thể thao tác thành thạo các nghiệp vụ chi tiết của phân hệ Tài sản cố định trên phần mềm AMIS Kế toán, liên quan đến:

 • Tăng TSCD
 • Giảm TSCĐ
 • Đánh giá lại TSCĐ
 • Điều chuyển TSCĐ giữa các bộ phận
 • Khấu hao TSCĐ
 • Kiểm kê TSCĐ

Giới thiệu khóa học

Học viên có thể thao tác thành thạo các nghiệp vụ chi tiết của phân hệ Tài sản cố định trên phần mềm AMIS Kế toán, liên quan đến:

 • Tăng công cụ dụng cụ
 • Giảm công cụ dụng cụ
 • Điều chỉnh CCDC
 • Điều chuyển CCDC
 • Kiểm kê CCDC
 • Chi phí trả trước, phân bổ chi phí trả trước

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Mua mới TSCĐ Học thử 3:44
 • Bài 2: Tài sản tăng từ xây dựng cơ bản hoàn thành Học thử 3:15
 • Bài 3: Chuyển tài sản thuê tài chính thành tài sản của đơn vị Học thử 2:47
 • Bài 4: Xuất kho thành phẩm, hàng hoá làm TSCĐ Học thử 3:26
 • Bài 5: Nhận tài sản từ cấp trên điều chuyển, từ góp vốn, từ cho, biếu, tặng Học thử 3:19
 • Bài 6: Nhận TSCĐ thuê tài chính Học thử 3:11
 • Bài 7: Tăng do trao đổi TSCĐ Học thử 4:55
 • Bài 1: Điều chuyển CCDC giữa các bộ phận Học thử 1:04

Thông tin giảng viên

ACADEMY MISA
1137 Học viên 29 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 133)
MISA ACADEMY
(0) 4 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 200)
MISA ACADEMY
(0) 0 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Kho
MISA ACADEMY
(0) 3 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Bán hàng
MISA ACADEMY
(0) 3 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Tiền mặt
ACADEMY MISA
(0) 2 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 37 phút
Giáo trình: 14 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC