Hướng dẫn kiểm tra báo cáo trên phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp MISA Mimosa.NET

Khóa học này sẽ giúp bạn kiểm tra các báo cáo có trên phần mềm MISA MIMOSA.NET như: Báo cáo đối chiếu kho bạc mẫu số 01, 02, Báo cáo B01/BCQT, Báo cáo B03/BCQT, Sổ quỹ tiền mặt S11-H, Sổ quỹ tiền gửi S12-H,...

MISA
0 đánh giá 3 học viên

Bạn sẽ học được gì

Học viên sẽ biết cách kiểm tra các báo cáo trên phần mềm MISA MIMOSA.NET

Giới thiệu khóa học

Khóa học này sẽ giúp bạn kiểm tra các báo cáo có trên phần mềm MISA MIMOSA.NET như: Báo cáo đối chiếu kho bạc mẫu số 01, 02, Báo cáo B01/BCQT, Báo cáo B03/BCQT, Sổ quỹ tiền mặt S11-H, Sổ quỹ tiền gửi S12-H,...

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Báo cáo đối chiếu kho bạc mẫu số 01 Học thử
 • Bài 2: Báo cáo đối chiếu kho bạc mẫu số 02 Học thử
 • Bài 3: Hiển thị nguồn TIẾT KIỆM CHI 10% trên báo cáo đối chiếu kho bạc Học thử
 • Bài 4: S11-H - Sổ quỹ tiền mặt
 • Bài 5: S12-H - Sổ tiền gửi ngân hàng
 • Bài 6: B01/BCQT- Báo cáo Quyết toán kinh phí hoạt động
 • Bài 7: B03/BCQT - Thuyết minh báo cáo quyết toán không lên số liệu
 • Bài 8: Phụ biểu F01 Báo cáo quyết toán
 • Bài 9: Bảng cân đối số phát sinh
 • Bài 10: B01/BCTC- Báo cáo tình hình tài chính
 • Bài 11: B02/BCTC - Báo cáo kết quả hoạt động
 • Bài 12: B03a/BCTC - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

Thông tin giảng viên

MISA
180 học viên 92 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Hệ số, tỷ lệ trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Khóa học 14: Hướng dẫn in báo cáo, tạo và cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước trên MISA SME.NET
MISA
(0) 6 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Công trình trên Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Đơn hàng trên Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Giản đơn trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng:
Giáo trình: 12 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC