MISA Mimosa.NET - Hướng dẫn kiểm tra báo cáo

MISA ACADEMY
0 Đánh giá 2 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Học viên sẽ biết cách kiểm tra các báo cáo trên phần mềm MISA MIMOSA.NET

Giới thiệu khóa học

Khóa học này sẽ giúp bạn kiểm tra các báo cáo có trên phần mềm MISA MIMOSA.NET như: Báo cáo đối chiếu kho bạc mẫu số 01, 02, Báo cáo B01/BCQT, Báo cáo B03/BCQT, Sổ quỹ tiền mặt S11-H, Sổ quỹ tiền gửi S12-H,...

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Báo cáo đối chiếu kho bạc mẫu số 01 Học thử 12:20
 • Bài 2: Báo cáo đối chiếu kho bạc mẫu số 02 Học thử 19:40
 • Bài 3: Hiển thị nguồn TIẾT KIỆM CHI 10% trên báo cáo đối chiếu kho bạc Học thử 6:49
 • Bài 4: S11-H - Sổ quỹ tiền mặt Học thử 7:45
 • Bài 5: S12-H - Sổ tiền gửi ngân hàng Học thử 8:34
 • Bài 6: B01/BCQT- Báo cáo Quyết toán kinh phí hoạt động Học thử 22:31
 • Bài 7: B03/BCQT - Thuyết minh báo cáo quyết toán không lên số liệu Học thử 3:55
 • Bài 8: Phụ biểu F01 Báo cáo quyết toán Học thử 10:28
 • Bài 9: Bảng cân đối số phát sinh Học thử 42:47
 • Bài 10: B01/BCTC- Báo cáo tình hình tài chính Học thử 22:15
 • Bài 11: B02/BCTC - Báo cáo kết quả hoạt động Học thử 16:33
 • Bài 12: B03a/BCTC - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp Học thử 11:53

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2571 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA Mimosa.NET - Hướng dẫn hạch toán theo quy trình trên phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp
MISA ACADEMY
(0) 13 Học viên
Miễn phí
MISA Mimosa.NET - Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp
MISA ACADEMY
(2) 8 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 3 giờ 5 phút
Giáo trình: 12 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC