MẸO: BẠN CÓ THỂ NHẤN VÀO "HỌC THỬ" TẠI CÁC BÀI HỌC ĐỂ CÓ THỂ HỌC MÀ KHÔNG CẦN ĐĂNG NHẬP

MISA Mimosa.NET - Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp

Là phần mềm kế toán giúp các đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện các nghiệp vụ: Kho bạc, tiền mặt, tiền gửi, vật tư hàng hóa, tài sản cố định, công cụ dụng cụ, tiền lương, mua hàng, bán hàng, hóa đơn, công nợ, thuế, tổng hợp.


MISA Bamboo.NET - Phần mềm kế toán xã, phường

Phần mềm kế toán giúp UBND Xã/Phường thực hiện các nghiệp vụ: Quản lý các khoản thu, chi ngân sách; Tiền mặt; Tiền gửi; Tiền lương; Vật tư-CCDC; Tài sản cố định.
Đặc biệt, phần mềm còn đáp ứng tốt nghiệp vụ Quản lý quỹ công chuyên dùng; Xây dựng cơ bản; Chương trình mục tiêu và dự án.


MISA EMIS - Nền tảng giáo dục

Nền tảng quản lý giáo dục giúp trường học, phòng giáo dục và đào tạo, sở giáo dục và đào tạo thực hiện các nghiệp vụ quản lý học sinh, giảng dạy, thiết bị, khoản thu, thư viện, giáo viên, y tế, văn thư,…


MISA Bumas - Phần mềm quản lý ngân sách nhà nước

Là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp đơn vị dự toán cấp dưới, đơn vị chủ quản, cơ quan tài chính thực hiện công tác quản lý, tổng hợp dự toán NSNN toàn ngành, toàn địa phương một cách chính xác, kịp thời phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của các cấp lãnh đạo.


MISA SalaGov - Phần mềm quản lý tiền lương

Là công cụ giúp đơn vị HCSN, UBND Xã/Phường tự động hóa hoàn toàn quá trình lập bảng lương, dự toán quỹ lương, xác định nhu cầu cải cách tiền lương (CCTL), đồng thời giúp đơn vị chủ quản, cơ quan tài chính tự động tổng bảng lương, dự toán lương, báo cáo xác định nhu cầu và nguồn chi CCTL (báo cáo nhu cầu CCTL) toàn ngành/địa phương.


MISA QLCB - Phần mềm quản lý cán bộ

Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức MISA QLCB là công cụ giúp các đơn vị Hành chính sự nghiệp, Xã/Phường thực hiện các nghiệp vụ quản lý cán bộ, công chức, viên chức. GIúp các đơn vị Chủ quản, Cơ quan Nội vụ tự động tổng hợp báo cáo và xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ điện tử toàn ngành, toàn tỉnh/huyện.


MISA Lekima - Phần mềm quyết toán tài chính

Công cụ đắc lực giúp các đơn vị chủ quản; cơ quan tài chính tự động tổng hợp báo cáo tài chính và quyết toán toàn ngành, toàn địa phương. Được xây dựng trên công nghệ điện toán đám mây hiện đại nhất hiện nay, chạy hoàn toàn trên nền tảng web, dữ liệu lưu trữ tập trung, liên thông, sử dụng mọi lúc mọi nơi, trên mọi thiết bị.