Hướng dẫn kiểm tra báo cáo trên phần mềm kế toán xã MISA Bamboo.NET

Khóa học này sẽ giúp bạn kiểm tra các báo cáo có trên phần mềm MISA BAMBOO.NET như: Báo cáo đối chiếu kho bạc mẫu số 01, 02, Biểu số 07, 08, 09...

MISA
0 đánh giá 1 học viên

Bạn sẽ học được gì

Học viên sẽ biết cách kiểm tra các báo cáo trên phần mềm MISA BAMBOO.NET

Giới thiệu khóa học

Khóa học này sẽ giúp bạn kiểm tra các báo cáo có trên phần mềm MISA BAMBOO.NET như: Báo cáo đối chiếu kho bạc mẫu số 01, 02, Biểu số 07, 08, 09...

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Tìm kiếm nhanh chứng từ Học thử
 • Bài 2: Báo cáo đối chiếu kho bạc mẫu số 01 Học thử
 • Bài 3: Báo cáo đối chiếu kho bạc mẫu số 02 Học thử
 • Bài 4: Biểu số 07 - Cân đối quyết toán ngân sách xã
 • Bài 5: Biểu số 08 - Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã (TT344)
 • Bài 6: Biểu số 09 - Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã
 • Bài 7: Biểu số 10 - Quyết toán thu ngân sách xã theo Mục lục ngân sách
 • Bài 8: Biểu số 11 - Quyết toán chi ngân sách xã theo Mục lục ngân sách
 • Bài 9: Biểu số 12 - Quyết toán chi đầu tư phát triển
 • Bài 10: Biểu số 113 - Cân đối ngân sách xã (TT343)
 • Bài 11: Biểu số 117 - Quyết toán thu ngân sách xã (TT343)
 • Bài 12: Biểu số 118 - Quyết toán chi ngân sách xã (TT343)
 • Bài 13: Bảng cân đối tài khoản
 • Bài 14: Báo cáo tài chính

Thông tin giảng viên

MISA
180 học viên 92 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Hệ số, tỷ lệ trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Khóa học 14: Hướng dẫn in báo cáo, tạo và cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước trên MISA SME.NET
MISA
(0) 6 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Công trình trên Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Đơn hàng trên Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Giản đơn trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng:
Giáo trình: 14 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC