MISA Bamboo.NET

Tham gia khóa học

MISA Bamboo.NET là phần mềm kế toán giúp UBND Xã/Phường thực hiện các nghiệp vụ:

- Quản lý các khoản thu, chi ngân sách; Tiền mặt; Tiền gửi; Tiền lương; Vật tư-CCDC; Tài sản cố định.

- Đặc biệt, phần mềm còn đáp ứng tốt nghiệp vụ Quản lý quỹ công chuyên dùng; Xây dựng cơ bản; Chương trình mục tiêu và dự án.

- Cập nhật kịp thời các chế độ, chính sách mới của nhà nước

Khóa học giúp bạn sử dụng thành thạo và hiệu quả phần mềm MISA Bamboo.NET

Giảng viên

  • MISA ACADEMY

Đăng ký học

Học phí

Miễn phí