AMIS Thông tin nhân sự - Hướng dẫn sử dụng phần mềm 2

MISA ACADEMY
1 Đánh giá 5 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Sau khi kết thúc khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm AMIS Thông tin nhân sự, bạn sẽ:

 • Thiết lập được các thông tin trên AMIS Thông tin nhân sự
 • Thực hiện được thao tác thêm mới nhân sự, quản lý hồ sơ và hợp đồng, thực hiện các nghiệp vụ bổ nhiệm, miễn nhiệm, thuyên chuyển, nghỉ việc...

Giới thiệu khóa học

AMIS Thông tin nhân sự là phần mềm thông minh hỗ trợ khách hàng trong việc quản lý và theo dõi hồ sơ nhân sự tại doanh nghiệp.

Khóa học này giúp người sử dụng AMIS Thông tin nhân sự thành thạo trong việc thiết lập, quản lý hồ sơ, hợp đồng nhân sự khoa học, chính xác.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Thiết lập thông tin người dùng và phân quyền
 • Bài 2: Thiết lập mẫu email, văn bản
 • Bài 3: Quản lý hồ sơ nhân sự
 • Bài 4: Quản lý hợp đồng
 • Bài 5: Quản lý bổ nhiệm
 • Bài 6: Quản lý miễn nhiệm
 • Bài 7: Quản lý thuyên chuyển
 • Bài 8: Quản lý nghỉ việc
 • Bài 9: Quản lý khen thưởng
 • Bài 10: Quản lý Kỷ luật, sự cố
 • Bài 11: Quản lý quy hoạch

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
6295 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

5
1 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Khái Phạm

mong muốn được MISA giúp đỡ - xin cảm ơn

Khóa học liên quan

AMIS Thông tin nhân sự - Hướng dẫn sử dụng phần mềm
MISA ACADEMY
(0) 0 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 0 phút
Giáo trình: 11 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC