AMIS Thông tin nhân sự - Hướng dẫn sử dụng phần mềm

Thành thạo trong việc sử dụng AMIS Thông tin nhân sự với các thao tác vô cùng đơn giản.

Bão Sơn Sơn
0 đánh giá 4 học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Bạn sẽ biết cách khai báo hồ sơ nhân sự, hợp đồng
  • Biết cách quản lý các thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, thuyên chuyển, nghỉ việc, kỷ luật sự cố...
  • Biết cách quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng chính xác, thuận tiện

Giới thiệu khóa học

Khóa học sẽ giúp bạn hiểu được các nghiệp vụ thông tin nhân sự và thực hành trong đơn vị chính xác, thuận tiện.

Nội dung khóa học

  • Bài 01: Thiết lập thông tin người dùng và phân quyền Học thử
  • Bài 02: Lập mẫu email, văn bản Học thử

Thông tin giảng viên

Bão Sơn Sơn
333 học viên 96 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

AMIS Thông tin nhân sự - Hướng dẫn sử dụng phần mềm
Bão Sơn Sơn
(0) 4 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng:
Giáo trình: 13 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC